Metode i tehnike u sistemsko-psihodinamskom organizacionom konsaltingu

Nakon što smo objasnili kako je došlo do spoja sistemskog znanja i teorije i psihodinamske teorije i prakse, vreme je da uputimo vas, naše klijente, u metode i tehnike koje ćemo koristiti u radu.

 

Za početak, sigurno se slažete da organizacione sheme ne sadrže mnogo podataka o kompaniji. Najviše podataka može se dobiti od – ljudi i njihovih međusobnih odnosa na poslu. Kao što smo objasnili u prethodnom postu, jedan od osnovnih zadataka sistemsko-psihodinamskih organizacionih konsultanata je da za svog klijenta/e pridrži anksioznost. Ovo zna da bude prilično kompleksno kod većih timova i kompanija, u čemu nam pomaže naš dugogodišnji trening i praksa.

 

Sistemsko-psihodinamski organizacioni konsultant prima klijentove projekcije i pomaže da se one obrade. Za razliku od nekih drugih konsultantskih i terapijskih profesija, organizacioni konsultant prati projekcije na više nivoa:

 • intrapersonalne (otcepljeni delovi sebe)
 • interpersonalne (projekcije, introjekcije – prihvaćeni delovi drugih, transferi)
 • intergrupne (nazivamo ih bazične pretpostavke, a biće detaljnije opisane jer su dosta značajne u timovima i organizacijama)
 • sistemske – društvene odbrane.

Kao informacije, dakle, sistemsko-psihodinamski organizacioni konsultant koristi emocije. Pre svega, klijentove izrečene (i još više neizrečene). Te naravno i svoje – zahvaljujući kojima je u stanju da bolje razume klijentove.

 

Dinamika je ono na čemu radimo: zanima nas kakva je dinamika u vašem organizacionom sistemu – bilo da radite kao preduzetnik, te mislite da ste u poslu sami, to zaista nije tako. Svi smo deo većih sistema, s kojima ostvarajemo neku dinamiku. Na osnovu nje organizacioni konsultant uspeva da „uđe“ u sistem svog klijenta. On tumačenje daje ne na osnovu svog viđenja stvari, već je neophodno da shvati organizaciju u umu svog klijenta. Ovo zapravo se odnosi na to kako klijent doživljava procese, dinamiku, odnose u ogranizaciji (kompaniji) i kako smatra da su oni međusobno povezani.

Prema jednoj od važnoj figuri u našoj oblasti, Vilfredu Bionu, svaka grupa ima dva načina funkcionisanja, preciznije: grupna mentaliteta. Iz njih se kreće nekada kao na klatnu. Radna grupa (work group) naziv je za način funkcionisanja koji grupe najčešće definišu kao da su „u fokusu“, da su „ušli u flow“, da su „postali efektivni kao tim“. Suprotno ovome nalazi se nešto što literatura naziva bazična pretpostavka (basic assumption). Ovo je već pomenuto u nabrajanju iznad. U tom slučaju, grupa ne funkcioniše kao radna grupa, već iz ogromne anksioznosti ima druge zadatke koje mora da obavi na dubljem nivou, te ne može da se koncentriše na svoj primarni zadatak. I ovaj važni koncept radne grupe i različitih bazičnih pretpostavki biće detaljnije razrađen u sledećim blogovima.

 

tehnike, metode, psihodinamski konsalting

 

Kako izgledaju seanse kod sistemsko-psihodinamskog organizacionog konsultanta?

Prostim rečnikom govoreći, jedan deo sistemsko-psihodinamskih organizacionih konsultacija odvija se na površini, izražen je rečima i postupcima, a ono što nam takođe daje dosta informacije je ono što se događa ispod površine.

Kao organizacioni konsultanti, pojedinačno ili kao Jelena CONSULTING tim, bavimo se

 • osećanjima
 • uverenjima
 • stavovima, ali i
 • fantazijama svojih klijenata.

Uključujemo u obzir i širi kontekst, konkretno one već pomenute različite nivoe projekcija.

Sve pomenuto usmereno je na to da se uoče međupovezanosti osećanja, uverenja, stavova… sa važnim elementima naših konsultacija, koje pojašnjavamo kroz BART sistem.

 

Šta je to Tavistokov BART sistem?

BART je engleski akronim koji je postao sinonim za pristup koji primenjuje čuveni konsalting institut Tavistok (više o ovoj temi ). Opisuje 4 važna aspekta analize ponašanja u grupama:

 • granica (B – boundary)
 • autoritet (A – authority)
 • uloga (R – role)
 • zadatak (T – task)

Kad ukrstite ova 4 pojma sa prethodnim nabrajanjima, shvatićete koliko može da bude kompleksan rad organizacionih konsultanata sistemsko-psihodinamskog usmerenja. Ali i pun važnih uvida i zadovoljstva kada klijent dođe do svojih uvida. Svakako, da bi došlo do njih, prethodno konsultant tumači situaciju i formuliše radnu hipotezu. Zatim je testira s klijentom – i naravno, ako treba adaptira – kako bi se na osnovu nje došlo do adekvatnog rešenja.

 

Da pojasnimo još termine koje koristimo kroz akronim BART.

 1. Granica

Svaki rad, bilo individualni ili u grupi, ima svoje granice. Nekad ih čak nismo ni svesni. Kroz sistemsko-psihodinamski organizacioni konsalting i ovu metodu, najčešće se radi na vremenskim granicama i granicama zadatka.

Naravno, cilj je da granice dovedu do veće otpornosti na stres. Da budu dovoljno propustljive, ali i dovoljno čvrste. I naravno, što češće adekvatne poslovnoj situaciji. Moraju biti jasno precizirane, o njima se sve strane moraju složiti i njih se treba pridržavati.

 1. Autoritet

Ukratko ga možemo definisati kao naše pravo da radimo neki posao. Ovaj pojam predmet je narednih postova, pa ćemo ovde samo navesti da osim formalnog autoriteta postoji i onaj neformalni. Razne su druge podele, a kroz sistemsko-psihodinamski organizacioni konsalting dosta se može naučiti o različitim aspektima kako svog, tako i tuđeg autoriteta.

 1. Uloga

Takođe može biti formalna ili neformalna, a da biste bili što uspešniji u njoj, treba da vam budu jasne obe! Definisanje uloge jedan je od dobrih načina da se izbegnu brojni konflikti na poslu.

 1. Zadatak

Ono što organizacioni konsultant tokom rada posmatra je primarni zadatak. U literaturi se on obično definiše široko, kao zadatak koji grupa mora da obavi da bi opstala. I on zaista ima široko određenje – ne misli se samo na tehnički deo posla, već i na sve ono ispod površine ovog vidljivog zadatka.

Kad smo ukratko prešli delove BART sistema, vreme je da se osvrnemo na neke od tehnika…

 

organizacioni konsultanti, projekcija, dinamika, radna hipoteza

Tehnike u arsenalu sistemsko-psihodinamskog organizacionog konsultanta

U psihodinamskom organizacionom konsaltingu koriste se različite tehnike koje pomažu da nesvesni sadržaj klijen(a)ta izađe na površinu.

Osnovne tehnike su razgovor, procena i fidbek, simulacija, igranje uloga, brainstorming, pojašnjavanje, konfrontacija, empatija/ohrabrivanje, postavljanje granica. Sve ovo bi moglo, osim metoda i tehnika, da se svrsta i u osnovne osobine koje konsultant treba da poseduje. I u kojima treba da teži da bude što bolji.

Dalje, među važnim tehnikama su i crtanje, ORA (analiza organizacione uloge), društveni foto-matriks, društveno sanjanje i mnoge druge.

 

Crtanje je primarna projektivna tehnika. Na važnosti nacrtanih simbola insistirao je još Jung. Kao i sve jednostavne tehnike, veoma je plodna. Stoga se njene koristi mogu videti i u kombinaciji sa drugim tehnikama. Tako nastaje npr. crtanje društvenog sanjanja (social dream drawing). Takođe se koristi u analizi organizacione uloge (organisational role analysis – ORA), biografiji uloge ili istoriji uloge, koje su takođe istaknute tehnike. Može se koristiti sa pojedincima (crtanje organizacione uloge, biografije uloge, istorije uloge), ali i u radu sa grupama (npr. kroz crtanje društvenog sanjanja – social dreaming). Potiče iz psihoanalitičkog rada s pojedincima.

Iako nije formalno prepoznato kao metoda ili tehnika, dodale bismo i beleženje iskustava kao jednu od važnih stvari koja može pomoći u organizacionom konsaltingu. Način na koji se klijent i konsultant povezuju tokom seanse i osetljivost na uticaj klijenta, kod konsultanta mogu da pobošljaju razumevanje stvari o kojima se na sesiji diskutuje. Beleženje pomaže, iz našeg iskustva autorke, da se brže i potpunije osveste transferi i kontratransferi.

 

Jelena CONSULTING kreativno i uvežbano koristi sve navedene tehnike, kao i brojne druge. Pozovite da ih isprobate s nama!

jelena.consult@gmail.com

+381 69 614 629